top of page
Zajímavá stavba

Naše služby

Předpis záloh vlastníkům jednotek – zálohy na výdaje spojené se správou domu, dlouhodobé zálohy na opravy, rekonstrukce a modernizace domu v souladu s příslušnými právními předpisy

Zpracování přehledů a evidence dlužníků, upomínání neuhrazených plateb a záloh, zajištění jejich právní vymáhání

Zajištění přípravy a realizace shromáždění SVJ a následně zápis ze shromáždění

Součinnost při zajišťování a splácení úvěru při opravě domu

Zpracování ročního vyúčtování služeb spojených se správou domů a užíváním bytových jednotek jednotlivými vlastníky a dlouhodobých záloh na opravy, rekonstrukce a modernizace domu

Měsíční předávání uzávěrek předpisu záloh České poště (SIPO)

Řešení pojistných událostí na základě smlouvy o pojištění k dané nemovitosti

Základní právní poradna, zpracování změny zápisu SVJ do obchodního rejstříku

Vedení aktuální evidence vlastníků na základě podkladů dodaných Společenstvím nebo vlastníkem

Vyřizování dotazů a reklamací vlastníků domů a bytových jednotek

Administrativní služby

Provozně technické služby

Zajišťování údržby a oprav domů a společných prostor dodavatelským způsobem

Zajišťování pravidelných servisních prohlídek a kontrol

Smluvní zajištění havarijních služeb

Zajišťování deratizace, dezinfekce a desinsekce

Zajištění organizace výběrových řízení na projektanty, řemeslníky a stavební firmy na opravy a stavební práce

Výběrová řízení na dodávky služeb

Zjišťování dodavatelských firem, vystavování objednávek, návrhy smluv o dílo

Vedení a aktualizace majetkoprávní a stavebně-technické dokumentace spravovaných nemovitostí

Evidence platnosti a životnosti měřidel a indikátorů a zajištění jejich výměny

Zajišťování povinných revizí v zákonem stanovených lhůtách a zajištění odstranění případných vad dodavatelským způsobem

Zajištění předepsaných povinností v oblasti požární ochrany, zdraví a bezpečnosti

Smluvní zajištění úklidu společných prostor bytových domů

Zajišťování podkladů a projektových dokumentací větších oprav a rekonstrukcí spravovaných nemovitostí

Pomoc při zajištění financování – úvěry, dotace

Návrhy nutných oprav, rekonstrukcí a jiných investic

Převzetí dokončených prací ve spolupráci se zástupci SVJ

Zajištění odečtů spotřeby tepla a vody pro účely ročního vyúčtování dle předpisů plateb

Ekonomické služby

Komplexní vedení podvojného účetnictví SVJ (účetní jednotky), koordinace účtování o stavu majetku, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření SVJ

Zpracování předpisů úhrad SVJ dle evidence a předpisu plateb

Zajišťování měsíčních splátek dle splátkových kalendářů (úvěrů, pojištění, záloh na energie…aj.)

Přijímání faktur od dodavatelů, sledování splatnosti faktur a zajištění jejich včasné úhrady, vyhotovení odběratelských faktur

Zpracování a sestavování roční účetní uzávěrky

Zpracování všech daňových přiznání

Zpracování čtvrtletních, půlročních a ročních podkladů pro úvěrové společnosti

Výplata odměn statutárním orgánům SVJ, uzavírání Dohod o provedení práce a výplata mezd vč. souvisejících úkonů

Administrativní služby
Ekonomické služby
Provozně technické služby
bottom of page